Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

Ultimele Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotărârea numărul 33 din 27.05.2024

  Privind aprobarea prețurilor de pornire, conform listei de licitație nr.1279 din 10.05.2024, masa lemnoasă pe picior pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 32 din 27.05.2024

  Privind indexarea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Bistrița Bârgăului în anul 2025 față de anul 2024.

 • Hotărârea numărul 31 din 27.05.2024

  De modificare a hotărârii nr.21 din 08.04.2024 privind aprobarea prelungirii viabilității Planului Urbanistic General al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 30 din 27.05.2024

  Privind înscrierea în cartea funciară a unor imobile aparținând domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 29 din 27.05.2024
  Privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Bistrița Bârgăului, comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud aprobat pentru finanțare prin ”Programul national de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Bistrita Bargaului

 • Hotărârea numărul 33 din 27.05.2024

  Privind aprobarea prețurilor de pornire, conform listei de licitație nr.1279 din 10.05.2024, masa lemnoasă pe picior pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 32 din 27.05.2024

  Privind indexarea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Bistrița Bârgăului în anul 2025 față de anul 2024.

 • Hotărârea numărul 31 din 27.05.2024

  De modificare a hotărârii nr.21 din 08.04.2024 privind aprobarea prelungirii viabilității Planului Urbanistic General al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 30 din 27.05.2024

  Privind înscrierea în cartea funciară a unor imobile aparținând domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 29 din 27.05.2024
  Privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Bistrița Bârgăului, comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud aprobat pentru finanțare prin ”Programul national de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 • Hotărârea numărul 28 din 27.05.2024

  Privind însușirea documentației topografice de apartamentare a construcției C1 înscrisă în CF nr.26585 a Uat Bistrița Bârgăului în 4 apartamente.

 • Hotărârea numărul 27 din 08.04.2024

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 26 din 08.04.2024

  Privind aprobarea prețurilor de pornire  conform listei de licitație nr.826 din 25.03.2024, masă lemnoasă pe picior pentru agenții economici.

 • Hotărârea numărul 25 din 08.04.2024

  Privind majorarea suprafeței și actualizarea datelor imobilului pășune Corca, situată pe raza UAT Tiha Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 24 din 08.04.2024

  Privind majorarea suprafeței și actualizarea datelor imobilului teren cu construcții situat în Comuna Bistrița Bârgăului, str.Principală, nr.39, înscris în C.f nr.20/1 a localității Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 23 din 08.04.2024
  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare menajeră și rețea de apă potabilă în localitatea Bistrița Bârgăului, Comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de investiții ” Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 • Hotărârea numărul 22 din 08.04.2024

  Privind rectificarea numărul 1 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

 • Hotărârea numărul 21 din 08.04.2024

  Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 20 din 04.03.2024

  Privind aprobarea planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim de incluziune, componenta sprijin pentru incluziune pe parcursul anului 2024.

 • Hotărârea numărul 19 din 04.03.2024

  Privind stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în comuna Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 18 din 04.03.2024

  Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale la nivelul comunei Bistrița Bârgăului pentru anul 2024.

 • Hotărârea numărul 17 din 04.03.2024

  Privind însușirea Documentației Topografice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr.cadastral 26148-C1, situat în localitatea Bistrița Bârgăului,str.Principală, nr.1331/B, județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 16 din 04.03.2024

  Privind aprobarea indicatorilor și devizul general privind cheltuielile necesare documentației de urbanism general al comunei Bistrița Bârgăului și transpunerea documentației GIS.

 • Hotărârea numărul 15 din 04.03.2024

  Privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.

 • Hotărârea numărul 14 din 04.03.2024

  Privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport,  stocare temporară,  transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare  și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată.

 • Hotărârea numărul 13 din 08.02.2024

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului, pe anul 2024.

 • Hotărârea numărul 12 din 30.01.2024

  Privind alegerea președintelui de ședință.

 • Hotărârea numărul 11 din 30.01.2024

  Privind majorarea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică , a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, serviciile publice și activitățile subordinate Consiliului local Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 10 din 30.01.2024

  Privind trecerea din domeniul  public al comunei Bistrița Bârgăului în domeniul privat al comunei Bistrița Bârgăului al imobilului teren și construcție înscris în CF 26585, amplasat în localitatea Colibița, nr.88 și actualizare date referitoare la construcția C1.

 • Hotărârea numărul 9 din 30.01.2024

  Privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T Bistrița Bârgăului să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act aditional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din2024.

   

 • Hotărârea numărul 8 din 30.01.2024

  Privind actualizarea cuantumului chiriilor anuale prin indexarea acestora cu rata inflației, pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului, aplicabile începând cu data de 01.01.2024.

 • Hotărârea numărul 7 din 30.01.2024

  Privind actualizarea cuantumului chiriilor anuale și indexarea acestora cu rata inflației, pentru unitățile locative din blocul ANL situat în comuna Bistrița Bârgăului, nr.1331/B, aplicabile începând cu 01.01.2024 și aprobarea repartizării apartamentului nr.9 rămas liber prin renunțare la contract.

 • Hotărârea numărul 6 din 30.01.2024

  Privind aprobarea prețurilor de referință pentru vânzarea masei lemnoase pein licitație la Primăria comunei Bistrița Bârgăului pe anul 2024.

 • Hotărârea numărul 5 din 30.01.2024

  Privind utilizarea excedentului în Secțiunea de Funcționare la veniturile proprii și Secțiunea de Dezvoltare a Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bistrița Bârgăului din anul 2023. 

 • Hotărârea numărul 4 din 30.01.2024

  Privind analiza și aprobarea execuției bugetului local al comunei Bistrița Bârgăului pe trimestrul IV 2023.

 • Hotărârea numărul 3 din 30.01.2024

  Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la finele anului 2023.

 • Hotărârea numărul 2 din 30.01.2024

  De modificare a Hotărârii Consiliului local al comunei Bistrița Bârgăului nr.56 din 13.11.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bistrița Bârgăului.

 • Hotărârea numărul 1 din 12.01.2024

  Privind rețeaua școlară de pe raza comunei Bistrița Bârgăuluipentru anul școlar 2024-2025.

Statistici website