Informatii de interes public

Informatii de interes public

Ultimele Informatii de interes public

Lista de documente pentru Informatii de interes public

 • Documentație necesară pentru înscrierea în ”Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate în anul 2023-2024.
 • Anunț numărul 2201 din 20.04.2023

  Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare, proprietate publică  a UAT Bistrița Bârgăului.

 • Anunț numărul 1820 din 29.03.2023

  Cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și instituirea unor taxe speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Bistrița Bârgăului în anul 2024.

 • Obligațiile deținătorilor de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică
 • Proces verbal numărul 2145 din 13.04.2023

  Privind afișarea proiectului de hotărâre din data de 29.03.2023.

 • Anunț numărul 1814 din 29.03.2023

  Cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statutului de funcții pentru demnitarii publici, funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bistrița Bârgăului.

 • Anunț numărul 1363 din 07.03.2023

  Privind aducerea la cunoștință generală a faptului că au fost elaborate următoarele proiecte de hotărâri:

                   1.  Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii  Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.

               2. Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport,  stocare temporară,  transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare  și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată.

               3. Proiect de hotarare privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoa


 • Anunț numărul 747 din 08.02.2023

  Privind aducerea la cunoștință generală a faptului că a fost elaborat proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului legal a U.A.T Bistrița Bârgăului să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

 • CONT TREZORERIE TAXE STARE CIVILĂ
Statistici website