Ocolul Silvic

Ocolul Silvic

Ocolul Silvic Bistriţa Bîrgăului este situat în Carpaţii Orientali, Munţii Călimani, în bazinul superior al râului Bistriţa, în bazinetele unor afluenţi ai săi de stânga şi dreapta.

Suprafaţa totală a fondului forestier este de 8922,4 ha.din care:8496,4 ha propietate a comunei Bistriţa Biîrgăului şi 426 ha propietăţi private a persoanelor fizice.

Din punct de vedere administrativ teritoriul este situat în întregime în judeţul Bistriţa-Năsăud, pe raza comunei Bistriţa Bârgăului şi este împărţit in trei unităţi de bază:

-U.B. I PIATRA MARE : 4285,1 ha

-U.B. II DEALUL NEGRU : 3724 ha

-U.B. III BLIDIREASA : 487.3 ha

Arondarea ocolului pe brigăzi şi cantoane silvice:

Brigada I Repedele – 1. canton silvic Făgeţel –Ţiganca

2. canton silvic Repedele-  Tanoguri

3. canton silvic Scoruşeţ

Brigada II Piatra Mare

4. canton silvic Piatra Mare

5. canton silvic Stegea

6. canton silvic Şoaime

Brigada III Pietroasa 7.canton silvic Pietroasa de Sus

8.canton silvic Pietroasa de Jos

9. canton silvic Blidireasa

Total personal : 31 din care

 • 25 personal tehnico-administrativ silvic şi de vânătoare

 • 6 brigada exploatări forestiere

Ocolul Silvic este atestat în lucrări de exploatare a pădurilor, licenţiat în gestionarea faunei de interes cinegetic şi este custodele Sitului de importanţă comunitară ROSCI0051 Cuşma.

 

Activitate pe linie silvică:

- prestări servicii silvice pe bază de contract pentru pădurile propietate ale comunei Bistriţa Bîrgăului şi a persoanelor fizice (totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase)

Posibilitatea de tăiere anuală din pădurile comunei: 35608 mc din care:

- produse principale 18688 mc

- produse secundare 9428 mc

- lucrări de conservare 5197 mc

- tăieri de igienă 2295 mc

Masa lemnoasă se valorifică pe picior prin licitaţii organizate la Primăria Bistriţa Bîrgăului către agenţii economici şi/sau pentru nevoile populaţiei locale.

 

Activitatea în exploatări forestiere

Exploatarea masei lemnoase şi aducerea ei la drum auto din cota alocată de propietar acestui scop şi apoi aprovizionarea instituţiilor din comună cu lemnul de foc necesar, precum şi comercializarea prin licitaţie către diverşi beneficiari.

 

Activitatea pe linie cinegetică

Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din Fondul Cinegetic 26 Colibiţa se face de către Ocolul Silvic Bistriţa Bîrgăului, ca urmare a atribuirii directe spre gestionare a faunei, pentru o durata de 10 ani, conform Contractului nr. 15/11.03.2011, încheiat între M.M.P., în calitate de administrator şi Ocolul Silvic Bistriţa Bîrgăului, în calitate de gestionar.

Gestionarea faunei cinegetice presupune:

 • paza şi ocrotirea faunei cinegetice;

 • combaterea dăunătorilor faunei de interes cinegetic;

 • asigurarea hranei vânatului;

 • realizarea de venituri care să acopere cheltuielile ocolului pentru gestionarea faunei, aceasta făcâdu-se prin:

- valorificarea superioară a cotei de recoltă;

- turism cinegetic.

Suprafaţa F.G. Colibiţa :21620 ha

 

Pepiniera silvică Stegea

Pepiniera silvică Stegea are o suprafaţă de o,8 ha pe care se produc puieţii forestieri necesari pentru lucrările de împăduriri efectuate în pădurile comunale dar şi pentru comercializare către alţi beneficiari.

Se produc puieţi forestieri din speciile: molid, brad, larice, paltin de munte, frasin ş.a.

Experimental se încearcă producerea de puieţi ornamentali: stejar roşu, buxus, thuja etc.

Pepiniera dispune de o cabană silvică cu 4 dormitoare, sufragerie, bucătărie, sală de mese( conferinţe), băi, care se poate închiria, precum şi de spaţii amenajate pentru muncitori.

 

Activitatea ca si custode Sit Natura 2000 Cusma

Ca stat membru al UE, România şi-a asumat în domeniul protecţiei naturii obligaţia de a contribui la crearea Reţelei „Natura 2000” proporţional cu reprezentarea pe teritoriul său a habitatelor naturale de interes comunitar şi a habitatelor speciilor de interes comunitar. Pe baza anumitor criterii, Statele membre propun situri de importanţă comunitară, conform cu valoarea lor relativă pentru conservarea fiecărui habitat natural din Anexa I sau fiecărei specii din Anexa II a Directivei Habitate (92/43 EEC) (OUG 57/2007).

În acest sens prin Ord. 1964/2007 „privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România” a fost instituit regimul de arie naturală protejată pe o suprafaţă de 44.636 ha sub denumirea de Situl „Natura 2000” Cuşma. Începand cu anul 2010, custodele sitului este Oc. Silvic Bistriţa Bîrgăului.

Obiectul protecţiei

 • În „Situl Cuşma” sunt recunoscute în prezent nouă arii naturale protejate: 2.201 Piatra Corbului, 2.220 Râpa Verde, 2.221 Comarnic, 2.212 Piatra Cuşmei, 2.214 Valea Repedea, 2.215 Tăul Zânelor, 2.217 Locul fosilifer Râpa Mare, 2.218 Cheile Bistriţei Ardelene, 2.224 Stâncile Tătarului care au fost instituite prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate

 • Habitate prioritare de interes comunitar

 • 1. Cod 91D0 – „Turbării cu vegetatie forestieră” zona situată în Ocolul Silvic Bistriţa Bîrgăului, U.B. I. Piatra Mare, u.a. 12B, 13B ,14B

 • 2. Cod 91E0- „Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” zonă situată pe Valea Budacului, Ocolul Silvic Dealul Negru.

 • Carnivorele mari: urs (Ursus arctos) , lup (Cannis lupus), râs (Lynx lynx), pisica sălbatică (Felix sylvestris)

 

OCOLUL SILVIC BISTRIŢA BÎRGĂLUI

Str. Principală nr. 39

Tel./Fax: -0263265661

E-mail : ocolsilvicbb@yahoo.com

Statistici website