Primar Laba Vasile

Primar Laba Vasile

LABA VASILE - primar

Rolul primarului

(1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

(2) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate.

(3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

(4) Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de interes local.

(5) Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor iniţiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al şedinţei.

(6) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie. 

Atribuţiile primarului

(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;

c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;

b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;

c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;

d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;

e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.

Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului

(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în municipiul în care a fost ales.

(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

 

BILANŢ DUPĂ DOUĂ MANDATE - REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE

În perioada ultimilor 12 ani Administraţia publică locală sub conducerea şi coordonarea primarului Laba Vasile, cu sprijinul viceprimarului Leon Hogiu respectiv Nusfelean Sorin-Mihai şi a întregului colectiv din aparatul de specialitate a primarului, şi-au concentrat eforturile pentru începerea procesului de modernizare a comunei prin accesarea unor proiecte finanţate din fonduri europene, din fonduri guvernamentale sau din bugetul local al comunei.

Redăm mai jos, spre informarea cetăţenilor, rezultatele acestor eforturi obţinute în perioada anilor 2004-2012 respectiv 2012-2016

 

I. Proiecte realizate din fonduri europene :

 

- Modernizarea, extinderea şi dotarea spaţiului şcolar la Şcoala generală Nr. 2 din Pustă ;

Proiect început în anul 2009 şi terminat în 2010;

- Extinderea reţelei de apă şi canalizare în comună în cadrul Programului ISPA ;

Proiect început în anul 2009 şi realizat treptat în anii următori ;

 • Amenajarea Centrului de colectare a laptelui cu două tancuri de răcire

Proiect finalizat în anul 2008,

 • Din fondurile europene primite ca subvenţii pentru păşuni s-au efectuat, în ultimii trei ani, lucrările de curăţire şi defrişare a păşunilor din Corca, Petreuşeri, Cioanca, Preluci, Poiana Calului, Vulturul, Strunior, Jirezi.
 • Tot din aceste fonduri s-au construit : un local de stână în Corca, un local de stână în Poiana Calului, aducţiunea de apă în Corca, Aducţiunea de apă în Strunior;
 • Modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 Bistrita-Birgaului-AXA 3,4 POR
 • Achizitionare utilaje si echipamente pentru serviciul public de intretinere drumuri:buldoexcavator echipat,  cilindru vibrocompactor, masura 322 AFIR-proiecte finantate prin GAL Bargau-Calimani
 • Asfaltare ulite: Neamtului, Barbanteni-Laba, Morar, Puchi-Cerceja

II. Proiecte realizate din fonduri guvernamentale :

 

 • Construirea unui pod din beton la Cociorvă :

Proiect finalizat în 2008 ;

 • Construirea podului din beton de la Tătarca :

Proiect finalizat în anul 2008 ;

 • Reabilitarea şi modernizarea localului de şcoală cu clasele I - IV din sat :

Proiect finalizat în anul 2008 ;

 • Construirea şi darea în folosinţă a unei săli de gimnastică la Şc. Generală Nr. 1 :

Proiect finalizat în anul 2010 ;

 • Construirea unui teren de sport la Şcoala generală cu clasele I-IV din sat :

Proiect finalizat în anul 2009 ;

 • Achiziţionarea unui microbuz şcolar pentru transportul elevilor ;
 • Modernizarea drumului de la Pietroasa :

Proiect început în anul2009 şi aflat în derulare

 • Amenajarea de spaţii verzi în centrul civic al comunei :

Proiect derulat în anul 2011

 • Amenajarea unei baze sportive în mediul rural :

Proiect început în anul 2010 şi aflat în stadiul de finalizare;

 • Înlocuirea acoperişului la Şcoala generală Nr. 1 din sat ;
 • Înlocuirea ferestrelor la Şcoala generală Nr. 1 din sat :

Proiect finalizat la finele anului2011 ;

 • Continuarea lucrarilor la proiectul Asfaltare drum Pietroasa

 

III . Proiecte realizate din bugetul Consiliului judeţean :

 

- Construirea podului de la Şoimul :

Proiect finalizat în anul 2009 ;

- Modernizarea (asfaltarea) drumului spre Colibiţa :

Proiect început în anul 2009 şi finalizat în anul 2011;

IV.Proiecte realizate din fonduri CNI

 • Modernizare Camin Cultural Sat

V.Fonduri Ministerul  Mediului

 • Achizitionare tractor si cisterna
 • Incarcator frontal
 • Masina de imprastiat gunoi

 

 1. Proiecte realizate din fonduri private :

 

- Construirea unui local de farmacie în comună :

 

V . Proiecte realizate din bugetul local al comunei :

 

- Reabilitarea şi modernizarea localului Primăriei :

Proiect început în anul 2006 şi finalizat în anul 2007 ;

 • Construirea următoarelor poduri din lemn pe raza comunei : Uzina electrică, la Ture, la Mogoagea, la Bozga, pe Uliţa bisericii, la Cobuţ ;
 • Construirea sau repararea unor punţi de trecere peste apă : la Bugnăreşti, la Boncu, la Prigon, la Valea Bârnelor;
 • Finalizarea lucrărilor de amenajare a Brigăzii silvice de la Stegea ;
 • Amenajarea popasului turistic Şoimul cu mese acoperite şi aducţiune de apă ;
 • Efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale la Grădiniţa nr. 2 din Pustă ;
 • Amenajarea Izvorului de apă sărată de la Slătioara – (2009);
 • Împrejmuirea localului Primăriei şi a localurilor de şcoală din sat şi din Pustă ;
 • Extinderea trotuarului de la Ocolul silvic până la Uliţa Boneu ;
 • Amenajarea parcării de la Izvorul Şoimul ;
 • Confecţionarea şi instalarea balustradelor de la podul Pietroasa ;
 • Betonarea spaţiului din faţa magazinelor universale din sat şi din Pustă ;
 • Extinderea iluminatului public pe Valea Bârnelor, Fabrica de cherestea, Pripoare,
 • Dotarea şcolilor cu calculatoare ;
 • Pavarea cu pavele a parcării din zona Primăriei ;
 • Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii la toate şcolile de pe raza comunei ;
 • Introducerea serviciului de salubritate în comună ;
 • Achiziţionarea unui TAF nou ;
 • Efectuarea lucrărilor de pietruire şi nivelare a drumurilor comunale : Valea Munceilor, Valea Slatinei, Blidireasa, Valea Bârnelor, U.Cloşcă, Sub Potică, Pietroasa – Rupturi, Brazii Buni, U. Doamnei, U.Tătarca, U.Tapiţierilor, Piatra Bridireiului, Poarta Bistriţei, Colibiţa-vatra de sat ;
 • Efectuarea lucrărilor de pietruire şi întreţinere a drumurilor forestiere : Ţiganca, Repedele-Scoruşet, Repedele-Tănoguri, Şoimul de Sus, Şoimul de Jos, Pietroasa de Sus, Pietroasa de Jos, Stegea, Neagra,
 • În fiecare an Primăria a oferit cadouri de Crăciun tuturor copiilor din grădiniţe şi din clasele I-VIII de la şcolile de pe raza comunei ;
 • În ultimii trei ani s-a organizat sărbătorirea festivă a familiilor care au împlinit 50 ani de căsnicie ;
 • În anul 2008 a fost organizat la Bistriţa Bîrgăului „Alaiul nunţilor de pe Bârgău”;
 • Modernizare Scoala Generala Colibita
 • Amenajare baza sportiva
 • Reparatii la ulitele comunale
 • Proiect Dispensar uman
 • Reabilitare Ocol Silvic
 • Reabilitare Sala de Nunti Bistrita Biorgaului
 • Dotari Sala de Nunti(plite)
 • Dotari ISU Camin Cultural sat
 • Alimentare cu apa ulita Tomorogani
 • Amenajare dig Pietroasa
 • Amenajare parcare Camin Cultural
 • Zugravit sediu primarie,modificare birou
 • Amenajare curte scoala Colibita
 • Achizitionare vesela Camin Cultural
 • Achizitionare mobilier Camin Cultural
 1. Proiecte aflate în derulare:

 

Din fonduri europene :

 • Proiect Camin Cultural Colibita

Din fonduri guvernamentale :

- Continuarea lucrărilor la proiectul „Asfaltare drum Pietroasa”

 • Finalizarea lucrărilor la proiectul „Amenajare bază sportivă”
 • Finalizarea lucrărilor la proiectul „Spaţii verzi”;
 • Modernizarea Căminului cultural din sat ;
 • Începerea lucrărilor la proiectul „Modernizare uliţe comunale pe o lungime de 5,7 km ;
 • Realizarea reţelei de apă şi canalizare pe Pietroasa ;
 • Construirea unui bloc de locuinţe sociale prin ANL ;
 • Construirea unui local de grădiniţă cu două grupe la Pustă ;
 • Construirea unui local de grădiniţă cu două grupe, în sat ;
 • Extinderea reţelei de apă pe Blidireasa şi Uliţa Bisericii;
 • Lansarea unui proiect de punere în valoare a zonei protejate „Situl Natura 2000”;
 • Pregătirea documentaţiei necesare pentru atestarea localităţii Colibiţa ca staţiune de interes local ;

Din bugetul local :

 • Constructie dispensar uman
 • Puz Colilita
 • Instalatie termica gradinita
Statistici website